Palvelut jota tarjotaan:

Rakennuslupasuunnittelu

Kaikki suunnittelu tehdään asiakkaan tarpeiden ja toivomuksien mukaan. Luonnos piirustuksista valmiiseen rakennuslupa piirustuksiin sekä rakennuslupa lomakkeiden täyttämiseen.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu tehdään uusiin rakennuksiin sekä peruskorjauskohteisiin. Suunnittelu sisältää perustuspiirustuksista runkopiirustuksiin sekä erilaisia detalji piirustuksia tarpeiden mukaan. Myös elementti piirustuksia on mahdollista saada.

Pääsuunnittelija

Rakennusluvan yhteydessä vaaditaan yleensä myös rakennukselle pääsuunnittelija joka vastaa kaikkien piirustuksien yhteen sopivuuteen ja piirustuksien laadusta. Pääsuunnittelija on myös vastuussa että suunnitelmat täyttää rakennusmääräyksien vaatimukset.

Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. (Maa ja rak.laki 120 §)

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuulu mm

  • ilmoittaa rakennus projektin aloittamisesta, aloituskokous
  • valvoa että työt tehdään suunnitelmien ja määräysten mukaan
  • tarvittavat toimenpiteet jotka ilmenevät puutteiden havaitsemisen rakennustyön yhteydessä
  • suorittaa tarvittavat katselmukset rakennusluvan mukaan työn edetessä
  • Tarkistaa piirustuksia ja tarvittavia erikoispiirustuksia, päivitetty tarkastuspöytäkirja rakennuksille sekä mahdollisia testituloksia
Määräykset vastaava työnjohtajasta Maa ja RakSelvityksen § 73 mukaan

Energiatodistus

Rakennusluvan yhteydessä maa- ja rakennuslain § 6 (energiatodistukset rakennuksille) mukaan vaadittava rakennuksen energiaselvitys.

Jätevesisuunnittelu

Jätevesi, alueella missä ei ole jätevesijärjestelmä, pitää puhdistaa ja käsitellä lain vaadittavalla tavalla ettei synny haittaa ympäristölle ympäristölain §27 B mukaan ennen 15.3.2016.
Uudisrakennuksilla missä ei ole jätevesiverkostoa vaaditaan aina jätevesi puhdistussuunnitelma rakennusluvan yhteydessä.