Tjänster som erbjuds:

Bygglovsplanering

All planering görs enligt kundens behov och önskemål. Från skissritningar till färdiga bygglovsritningar. Om kunden så önskar, sköter vi ifyllandet av alla bygglovs- handlingar som behövs vid ansökan om byggnadslov.

Konstruktionsplanering

Konstruktionsplanering görs för nybyggnader och renoveringar. Planeringen kan omfatta allt från enskilda balkberäkningar och detaljer till grund- och stomkonstruktioner.

Huvudprojektör

Vid utformningen av byggnaden skall det finnas en kompetent person som ansvarar för utformningen som helhet och dess kvalitet. Och som ser till att projektbeskrivningen och specialbeskrivningarna utgör en helhet som uppfyller de krav som ställs på den (huvudprojekterare).

Den som ansvarar för respektive specialbeskrivning skall se till att beskrivningen uppfyller de krav som ställs på den. Har en specialbeskrivning utarbetats av flera personer, skall en av dem utses till ansvarig projekterare för den helhet som detta specialområde utgör. (120§ MarkByggl.)

Den ansvariga arbetsledaren ska se till att:

  • byggnadstillsynsmyndigheten underrättas om att byggandet påbörjats
  • byggnadsarbetet utförs i enlighet med det beviljade tillståndet och att gällande lagstiftning och föreskrifter om byggande iakttas i arbetet
  • åtgärder som behövs med anledning av uppdagade brister och fel vidtas under byggnadsarbetet
  • sådana syneförättningar som föreskrivs i tillståndet begärs i tillräckligt god tid och att inspektioner och åtgärder som fastslagits vid det inledande mötet eller i något annat sammanhang utförs i ändamålsenliga arbetsskeden
  • godkänna ritningar och nödvändiga specialritningar, ett uppdaterat inspektionsprotokoll för bygget, eventuella testresultat samt andra nödvändiga handlingar finns tillgängliga på bygg- nadsplatsen.
Bestämmelserna om ansvarig arbetsledare gäller i tillämpliga delar arbetsledaren för ett specialområde. (73§ MarkByggF)

Energicertifikat

Vid ansökan om i markanvändnings- och bygglagen avsett bygglov för nybyggnad skall i den energiytredning som fogas till ansökan finnas ett energicertifikat som utfärdats av huvudprojekteraren. Innan byggnaden tas i bruk skall huvudprojekteraren verifiera energicertifikatet i energiutredningen. (6§ Lag om energicertifikat för byggnader).

Avloppsplanering

Avloppssystemen i områden utanför avloppsnätverk ska avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön enligt miljöskyddslagen 27B § vilket bör uppfyllas före 15.3.2016.
Avloppsplanering krävs alltid för nya bostadshus utanför avloppsnätverk vid bygglovsansökan.